11 pokok bahasan puasa enam hari di bulan syawal DR Labib Najib dakwah.id

11 Pokok Bahasan Puasa Enam Hari di Bulan Syawal – DR. Labib Najib

Terakhir diperbarui pada · 1,903 views

Puasa enam hari di bulan Syawal adalah salah satu ibadah yang hukumnya sunnah menurut mazhab Syafii. Bahkan, ini juga merupakan pendapat jumhur ulama fikih dari mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, dan ulama mutaakhir mazhab Hanafi.

Berikut ini adalah salah satu tulisan menarik yang berisi 11 pokok bahasa puasa enam hari di bulan Syawal menurut fikih mazhab Syafii. Ditulis oleh seorang ulama mazhab Syafii bernama DR. Labib Najib Abdullah Ghalib.

Biografi Singkat DR. Labib Najib Abdullah

Sekilas tentang biografi DR. Labib Najib. Beliau lahir di Aden, Yaman pada tahun 1402 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1982 Masehi.

Beliau telah mengikuti berbagai daurah dan majelis ilmu, meraih berbagai Syahadah dan Ijazah dari berbagai lembaga pendidikan ilmu Islam, serta Tazkiyah dari sebagian ulama Yaman.

Beliau juga memiliki Ijazah Ilmiyah pada banyak kitab hadits, kitab fikih, dan kitab ilmu bahasa Arab.

Ulama muda berkebangsaan Yaman ini meraih gelar doktoral di bidang Fikih Islam dengan derajat “mumtaz” di Universitas Al-Quran al-Karim wa al-‘Ulum al-Islamiyah di Omdurman, Sudan.

Karena penguasaan beliau terhadap fikih mazhab Syafii yang cukup mendalam, beliau dipercaya untuk menjadi pemateri dalam program Haqibah at-Ta’hil al-Fiqhi ‘ala Mazhab al-Imam asy-Syafi’i.

Selain itu beliau juga termasuk salah satu pengajar di Ma’had al-Imam an-Nawawi li at-Tafaqquh asy-Syafi’i.

Beliau memiliki beberapa tulisan. Di antaranya:

Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah fī Kitāb Kanzu ar-Rāghibīn Syarh Minhāj ath-Thalibin li Jalaluddin al-Mahalli. Kitab ini adalah karya ilmiah tingkat Magister beliau. Telah dicetak oleh penerbit Dar an-Nafais.

Asāsiyyāt fī al-Iqtishād al-Manzily. Kitab ini telah dicetak oleh penerbit Dar al-Muqtabas, Suriah.

Tahqiq kitab Futūh al-Fattāh Syarh Ihkām Ahkām an-Nikāh li al-‘Allāmah al-Hubasyi. Kitab ini adalah karya ilmiah tingkat doktoral beliau. Telah dicetak oleh penerbit Dar al-Baidha, Kuwait.

Tahqiq al-Fawā-ide al-Murdhiyyah Syar hal-Muqaddimah al-Hadhramiyyah li al-‘Allāmah ar-Ramli. Telah dicetak oleh penerbit Dar al-Baidha, Kuwait.

Syarh manzumah Qawa’ide Fiqhiyyah yang berjudul Al-Jawāhir al-‘Adniyyah Syarh ad-Durrah al-Qudaimiyyah.

Risalah ilmiah yang dipublikasikan oleh Majalah al-Qalam terbitan Universitas al-Qalam li al-Ulum ath-Tathbiqiyyah wa al-Insaniyah dengan judul Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā al-Mu’āshirah.

Risalah ilmiah yang dipublikasikan oleh Majalah al-Iqtishad al-Islami al-‘Alamiyah (edisi 77) dengan judul Al-Iqtishād al-Islāmi: ats-Tsawabit wa al-Mutaghayyirāt.

Nah, artikel ringkas yang memuat 11 bahasan pokok puasa enam hari di bulan Syawal ini merupakan salah satu artikel terbaru beliau.

Judul asli artikel tersebut adalah Masā-il Muta’alliqah bi Shiyam as-Sitt min Syawāl.

Kami publikasikan artikel tersebut dalam bentuk PDF agar lebih mudah untuk dibaca melalui piranti eletronik ataupun print kertas.

Artikel Terkait fikih puasa Syawal:

Puasa Syawal Pengertian, Dalil, Hukum, Tata caranya

Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Faedah Shiyam Syawal

Topik Terkait

Sodiq Fajar

Bibliofil. Pemred dakwah.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Dakwah.ID

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading